nowe terminy składania wniosków o dofinansowanie

 

Informujemy naszych wnioskodawców o przedłużeniu trwających naborów:

  • nabór w celu szczegółowym 1.1: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego (pierwotna data zakończenia naboru: 31.01.2024 r.)
    - do 15 marca 2024 r.
  • nabór w celu szczegółowym 2.1: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online (pierwotna data zakończenia naboru: 31.01.2024 r.)
    - do 15 marca 2024 r.

 

Nabory, które zostaną otwarte w styczniu 2024, będą trwały do 30 kwietnia 2024 r.:

  • nabór w celu szczegółowym 2.2: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych;
  • nabór w celu szczegółowym 3.1: Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą.