Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania „Ewaluacja wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów szczegółowych Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania „Ewaluacja wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów szczegółowych Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Celem ewaluacji jest ocena skuteczności działań wdrażanych w ramach wszystkich osi priorytetowych oraz analiza ich efektów i wpływu na życie społeczno-gospodarcze mieszkańców obszaru wsparcia. Ocenie podlegać będzie także stopień osiągnięcia celów szczegółowych programu. Wykonawca dokona również pomiaru wskaźników rezultatu programu zgodnie z przyjętą w programie metodyką.

Oceny należy dokonać przy zastosowaniu kryteriów: skuteczność, trwałość, efektywność, użyteczność.

Ogłoszenia o zamówieniu dostępne jest na stronie  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116121

Realizacja zamówienia będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

 Ogłoszenie  (pdf) 748.0 KB

 Koncepcja i metodyka (pdf) 1.19 MB