Informacja dotycząca odpisów amortyzacyjnych

 

Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 przypomina, że zgodnie z art. 65 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Zakaz podwójnego finansowania wynika również z przepisów Podręcznika PW Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem służb audytowych, podwójne finansowanie wydatków zachodzi również w przypadku zakupienia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości wydatku o otrzymane dofinansowanie.