Nabór na ekspertów opiniujących wnioski o dofinansowanie

Centrum Projektów Europejskich ogłasza nabór na ekspertów opiniujących wnioski o dofinansowanie w Programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027

 

Inforujemy, że poszukujemy ekspertów w następujących dziedzinach:

  1. pomoc publiczna
  2. inwestycje infrastrukturalne
  3. ochrona środowiska i klimat (w tym zasada DNSH), przeciwdziałanie i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami
  4. turystyka

 

Aby wziąć udział w naborze należy złożyć drogą elektroniczną podpisany wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów dostęptny tutaj: 
 wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów (docx) 223.0 KB (docx) 223.0 KB,

Wniosek jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu i zawiera:

  1. kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta (załącznik nr 1.1),
  2. oświadczenie kandydata na eksperta (załącznik nr 1.2),
  3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora naboru i instytucje zaangażowane w realizację Programu współpracy Polska – Saksonia 2021-2027, (załącznik nr 1.3),
  4. dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie, w tym znajomość języka niemieckiego (jeśli dotyczy).

Wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub przesłany w formie skanu wniosku zawierającego własnoręczny podpis eksperta.

Wniosek wraz załącznikami należy przesłać na adres: kontakt@plsn.eu w terminie do 5 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat wymogów związanych z naborem oraz zasad współpracy znajdują się w Regulaminie naboru i współpracy z ekspertami do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Saksonia 2021-2027.

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć tutaj: 

 Regulamin naboru ekspertów (pdf) 163.0 KB (pdf) 163.0 KB

 Załącznik nr 1 – Wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów (docx) 223.0 KB (docx) 223.0 KB

 Załącznik nr 2 - Karta opinii na etapie oceny formalnej odnoszącej się do działań infrastrukturalnych (docx) 82.0 KB (docx) 82.0 KB

 Załącznik nr 3 – Karta opinii na etapie oceny formalnej w sprawie zgodności projektu z zasadą DNSH (docx) 223.0 KB (docx) 223.0 KB

 Załącznik nr 4 - Karta opinii w ramach oceny jakości projektu (dotyczy dziedzin „Inwestycje infrastrukturalne”, „Ochrona środowiska i klimat, w tym zasada DNSH, przeciwdziałanie i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami” oraz „Turystyka”) (docx) 222.0 KB (docx) 222.0 KB

 Załącznik nr 5 - Karta opinii w ramach oceny jakości projektu w zakresie działań infrastrukturalnych (docx) 219.0 KB (docx) 219.0 KB

 Załącznik nr 6 - Karta opinii dot. wystąpienia pomocy publicznej (docx) 239.0 KB (docx) 239.0 KB

Załącznik nr 7 – Projekt umowy z ekspertem z załącznikami - projekt umowy opublikujemy w późniejszym terminie

 Załącznik nr 8 – Karta oceny ekspertów (docx) 220.0 KB (docx) 220.0 KB

 Załącznik nr 9 - Program współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 (pdf) 975.0 KB (pdf) 975.0 KB

 Załącznik nr 10 – Podręcznik Programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 (pdf) 2.84 MB (pdf) 2.84 MB

 

Wzory formularzy kart opinii mogą zostać nieznacznie dostosowane, jednakże w pełni odzwierciedlają one oczekiwany zakres czynności eksperta w danej dziedzinie.